Consignation oder Beschreibung Unterschiedlicher Denckwürdigkeiten, welche sich bey der hochfürst. Lichtensteinischen Stadt Auspitz im Marggrafthum Mähren vermög nachfolgenden Annalibus et Datis zu unterschiedenen Mahlen begeben.

TitleConsignation oder Beschreibung Unterschiedlicher Denckwürdigkeiten, welche sich bey der hochfürst. Lichtensteinischen Stadt Auspitz im Marggrafthum Mähren vermög nachfolgenden Annalibus et Datis zu unterschiedenen Mahlen begeben.
Publication TypeManuscript
AuthorsRabel, Fabian(* kol. 1534 – + 26. 12. 1597), purkmistr, zřejmě původní autor starších zápisů., Laub, Jiří, primátor v roce 1616. Zřejmě jeden z původních autorů., Gross, Jiří, hustopečský rychtář v roce 1658. Zřejmě jeden z původních autorů., Faust, Václav(připomínán v Hustopečích v letech 1731–1740, zapisoval až události z let 1732–1737)., Městská kancelář.
Year

(1312)–1737.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, fond G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign 623. (Opisy viz ABSTRAKT).
Type of WorkRukopis (v papírových deskách), němčina.
KeywordsHustopeče
Abstract

Opis 35 privilegií udělených městu do roku 1718, stavba kostela z let 1512–1517, náboženské poměry ve městě, popravy zločinců, výpisy ze starších hustopečských kronik a z práce Tomáše Pešiny z Čechorodu Mars Moravicus.

1. Téměř identický opis, avšak dovedený pouze do roku 1724 (s datací 17. 3. 1727) a pořízený Václavem Faustem v Archiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 3), poř. č. 30, fol. 1–18.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.

2. Opis starších pamětí z let 1312–1724 doplněný o záznamy událostí ve městě do roku 1738. Opis pořízený zřejmě Matyášem Ruprechtem (autor opisu pamětí z let 1312–1724 a zápisů v období 1724–1738). Jinou rukou zaznamenány zápisy hospodářského rázu a seznamy městských rad z let 1772–1811. Viz Moravský zemský archiv v Brně, fond E 6 – Benediktýni Rajhrad, sign. Hb 28, inv. č. 3015.

3. Opis z 1. pol. 18. století pro roky 1312–1739 Moravský zemský archiv v Brně, fond E 6 – Benediktýni Rajhrad, sign. Hb 27, inv. č. 3014.

D’Elvert, Christian, Historische Literatur-Geschichte von Mähren und Oestarreichisch Schlesien, Brünn 1850, s. 484; Hosák, Ladislav, „Příspěvek k staršímu moravskému dějepisectví. Hustopečské kroniky z 16. až 18. století.“ Sborník Matice moravské 79/1960, s. 191; Svoboda, Miroslav, „Rozkvět městské obce v 16. století“, in Jan, Libor – Nezhodová, S. (vyd.), Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče 2010, s. 171-224; Kocman, Pavel, „Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598-1790“, in: Tamtéž, s. 224-285.

Full Text

Consignation oder Beschreibung Unterschiedlicher Denckwürdigkeiten, welche sich bey der hochfürst. Lichtensteinischen Stadt Auspitz im Marggrafthum Mähren vermög nachfolgenden Annalibus et Datis zu unterschiedenen Mahlen begeben, welches aus unterschiedlichen alten Schriefften ausgezogen, und in dieses Buch geschrieben worden, im Anno 1727 Jahr.