Kniha pamětní města Hodonína anno 1619 (Poznamenání všelikých památek, které se v domě radním města Hodonína ve všelikých protokolích vynacházely a nyní ven do tejto knihy v jedno uvedené jsou pro lepší vynajití. Jakž následuje).

TitleKniha pamětní města Hodonína anno 1619 (Poznamenání všelikých památek, které se v domě radním města Hodonína ve všelikých protokolích vynacházely a nyní ven do tejto knihy v jedno uvedené jsou pro lepší vynajití. Jakž následuje).
Publication TypeManuscript
AuthorsKlein, Jakob(1698?-1759?), primátor a dlouholetý člen městské rady.
Year

(1230)–1763. Kniha založena v r. 1619.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Hodonín, fond Archiv města Hodonín, inv. č. 295.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. Především fol. 83v-140r.
KeywordsHodonín
Abstract

Historické záznamy vepsané do Pamětní knihy města Hodonína (Název podle titulního listu: Anno 1619 Knihy pamětní města Hodonína). První záznam zachycuje rok 1230, kdy královna Konstancie postavila v Tišnově klášter a v Hodoníně hrad. Poté písař obrátil pozornost na svou současnost a k roku 1713 zaznamenává příjezd majitelky panství Marie Antonie z Czoboru. Záznamy z let 1713–1730 jsou poměrně stručné a zaznamenávají pro každý rok pouze několik událostí, např. války s Osmany, úmrtí hejtmana hodonínského panství, požáry, lití zvonu, prodej dříví, obnovení zvonů, milostivá léta, meteorologické jevy, požáry, epidemie aj. Zápisy pro léta 1731, 1736–1752 jsou naopak rozsáhlejší a sledují především válečné události, život ve městě, vyměřování pozemků pro potřeby katastru aj. Zápisy z let 1758–1763 jsou spíše heslovitého charakteru.

Dílčí edice: Treixler, Gustav (vyd.), "Vierzig Jahre Gödinger Geschichte (Jakob Kleins Chronik der Jahre 1713 bis 1752)", Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 34/1, 1932, s. 1-21, 49-62, 81-100, 133-159.