Korot ha-ittim, chelek rišon.

TitleKorot ha-ittim, chelek rišon.
Publication TypeManuscript
AuthorsTrebitsch, Abraham.(okolo 1759–1837). Narozen v Třebíči, studoval na židovských školách v Mikulově a v Praze., Nejpozději v roce 1777 se usadil v Mikulově, kde působil jako sekretář Moravského zemského rabinátu.
Year

(1740)–1801. Vytištěno v Brně 1801. Autor začal psát kroniku zřejmě po roce 1790.

Library/ArchiveKnihovna Židovského muzea v Praze, sign. 4.169.
Type of WorkTisk. Josef Roßmann, Brno 1801. Hebrejština. 85 folií. V jiné verzi vytištěno rovněž v jüdisch-deutsch..
KeywordsMikulov
Abstract

"Korot ha-ittim, chelek rišon" (Děje času, první díl). Tištěné historiografické dílo Abrahama Trebitsche, židovského historiografa z Mikulova. Text obsahuje zápisy o lokálním životě v Mikulově a na Moravě a zároveň se vyjadřuje k soudobým událostem v Evropě. Záznamy o úrodě a živelných pohromách v Mikulově a na Moravě, o mikulovské židovské obci a rabínech, o významných židovských učencích. Rovněž záznamy o průběhu války o rakouské dědictví, o sedmileté válce a o napoleonských válkách a o jejich dopadu na život v Mikulově, na Moravě a v Evropě. Rovněž informace o selském povstání, josefinských reformách, o revoluci ve Francii či o zemětřesení v Lisabonu. Dílo obsahuje časté citace z Bible, Talmudu i z jiné náboženské literatury. Autor zřejmě čerpal rovněž z německých brněnských novin a z archivu mikulovské židovské komunity.

Tisk. Josef Roßmann, Brno 1801. Hebrejština. 85 folií. V jiné verzi vytištěno rovněž v jüdisch-deutsch (německy v zápisu hebrejským písmem) pod názvem Zeitgeschichte. Erster Theil. Sowohl jüdische als weltliche Begebenheiten vom Jahre 401 [1740/41] bis 561 [1801].

Knihovna Židovského muzea v Praze, sign. 4.169. Druhý díl Trebitschovy kroniky pod názvem Chelek šeni mi-sefer Korot ha-ittim me-itti ha-cair Avraham Trebitsch mi-N”S (Druhý díl knihy Děje časů ode mne, nepatrného Abrahama Trebitsche z Mikulova) a zahrnující období 1801–1830 zůstal kvůli zákazu cenzury pouze v rukopise. Dnes v soukromém vlastnictví rodiny Buxbaum v Izraeli. Kritická edice dostupná v Knihovně Židovského muzea v Praze, sg. DP 74.659.

Edice pramene: Jacob Bodek, Korot nosafot (Další děje), Lvov 1851. Pokračování Trebitschovy kroniky z pera jiného autora, které zahrnuje období 1802–1830. Obsahuje však rovněž edici Trebitschova původního textu. Iveta Cermanová (Vondrášková), Druhý díl hebrejské kroniky Děje časů od Abrahama Trebitsche z Mikulova. Příspěvek k výzkumu židovské historiografie 19. století, FF UK Praha 2005 (disertace, 388 s.). Kritická edice celého hebrejského pramene, obsahující též překlad vybraných pasáží díla do češtiny; Jiřina Šedinová, “Hebrew Historiography in Moravia at [sic] the 18th Century – Abraham Trebitsch (around 1760–1840)”, Judaica Bohemiae X, 1974, s. 51–61; Iveta Vondrášková, “’The Events of Times’ by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg): The Chronicle and Its Relationship to the Development of Modern“, Judaica Bohemiae, XXXVII, 2002, s. 92–144; I. Cermanová (Vondrášková), “Děje časů” – židovské vyprávění o “marnivostech světa” z konce 18. století, ČNM, 171, 2002, 3-4, s. 165-178; I. Cermanová, Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova, in: Z. R. Nešpor, ed., Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku, Praha 2005, s. 79–89; I. Cermanová, The Second Part of the Chronicle “The Evenets of Times” (Qorot ha-Ittim) by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg). A Contribution to the Research of 19th-Century Jewish Historiography, Judaica Bohemiae, XL, 2004, s. 22–60; I. Cermanová, „Co se přihodilo pod sluncem...” Evropské události let 1809 a 1810 očima mikulovského kronikáře Abrahama Trebitsche, Židovská ročenka, 5769 (2008-2009), s. 64-84.