Památky města Brodu Uherského.

TitlePamátky města Brodu Uherského.
Publication TypeManuscript
AuthorsLetocha, Václav František(1669–1737)., Od roku 1692 radní písař v Uherském Brodě, zřejmě v roce 1708 jmenován městským syndikem., Člen městské rady v Uherském Brodě do roku 1737.
Year

(1019–1694). Text sepsán v roce 1724.

Library/ArchiveStátní Okresní archiv Uherské Hradiště, AM UB, inv č. 56, Rkp. 133, kart. 11.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsUherský Brod
Abstract

Dílo obsahující zápisy o událostech ve městě i na Moravě. Pověst o růžovém keři a o založení města uherským králem Ondřejem I. v roce 1049, poloha města a jeho popis, výčet městských privilegií, dopad Bočkajova povstání, protihabsburského povstání a tureckých válek na město, živelné pohromy a epidemie moru. Rovněž strasti třicetileté války, drahota ve městě a městská výstavba. Podrobně vylíčeny události především v 17. století (např. turecká válka z roku 1683 a zničení města dle dřívějšího textu Martina Josefa Ležáka). Částečně využity paměti města písaře Martina Josefa Ležáka a Haškoniova kronika.

Edice pramene: Sobotík, Bohumil (vyd.), Václava Františka Letochy Památky města Brodu Uherského, Uherský Brod, 1942. Letocha pořídil i druhý díl, který se nedochoval. Částečně je obsažen ve výpiscích spolku Der deutsche Verein für Gesch. Mährens uns Schlesiens pod č. 208. Podle d’Elverta, Notizenblatt 1884, s. 67 jej poslal roku 1850 do Brna olomoucký kanovník Richter. Sobotík dodává, že se může jednat o opis rukopisu z 18. století u Bočka, nazvaný Kronika města Uherského Brodu pro léta 1019–1734, o kterém se zmiňuje Josef Jungmann v Historii literatury české, Praha 1849, s. 275. Tento rukopis viz Moravský zemský archiv Brno, fond G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 919.