Des Schwedischen Feindes ganzen Verlaufs bei Brünn Relation.

TitleDes Schwedischen Feindes ganzen Verlaufs bei Brünn Relation.
Publication TypeManuscript
AuthorsSkřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní.
Year

1.–9. 9. 1643. Sepsáno v témže roce. Originál nedochován. Tisk Brno 1895.

Date PublishedBrno 1895.
Type of WorkTisk, němčina. 4 strany.
KeywordsBrno
Abstract

Tištěný opis zprávy o obléhání Brna Švédy. Zápisy deníkového charakteru, které přibližují průběh událostí za obležení Brna Švédy od 1. do 9. září roku 1643.

Edice pramene: Bretholz, Bertold, Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte der Belagerung der Stadt Brünn durch die Schweden in den Jahren 1643 und 1645, Brünn 1895, s. 8–11; Dřímal, Jaroslav, „Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské. (Dokončení)“, Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k výstavbě a dějinám Brna 3, 1961, s. 102–104. K osobnosti a působení Pavla Jeronýma Skřivánka v kanceláři města Brna podrobně Jordánková, Hana – Sulitková, Ludmila, „Brněnská městská kancelář v předbělohorském období. (Prosopografická a diplomatická studie)“, Sborník archivních prací 45, 1995, s. 334–337.

PLNÝ TEXT PRAMENE V PDF FORMÁTU VIZ PŘÍLOHA

AttachmentSize
Brunn-Belagerung.pdf1.25 MB