Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
L
K
Kancelář města. Využity zápisy Martina Jana Weidlicha..  (1517–1553, 850–1679). Opis nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Kurtze Verzeichniss.... Stručné záznamy k historii města zahrnující období 1517–1553. . Abstract
Kancelář městečka..  Nedatováno. Vznik textu pravděpodobně ve 20. letech 18. století..  Kürtze Hystorische Nachricht von dem...uhralten Städtlein Scheletau. . Abstract
Kancelář města..  (do r. 1715). Text datován 11. ledna 1729..  Kurtze Beschreibung der...Stadtl Mistekh. . Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  (1605–1610). Datace 17. 9. 1610. Originál nezachován. Opis pravděpodobně z počátku 18. století. .  Kronika Pavla Jeronýma Skřivánka z Blanska.. Abstract
Autor neznámý..  (1591–1669, 1760). Záznamy pojednávající o událostech 16.–17. století zřejmě pořízeny v 18. století. Záznam o přenesení ostatků sv. Teodora zřejmě z roku 1818. Ostatní záznamy z 19. století..  Kronika města Šumperka.. Abstract
Autor neznámý..  (1623–1742). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. století..  Kronika města Jihlavy 1623–1742 a Poznámky k jihlavské kronice.. Abstract